اجبار

ببخش که عاشقت کردم ولی حالا دارم میرم
نمی خوام از سر اجبار بگی پای دلت گیرم

میرم پیش همونی که تو گفتی که دوسش دارم
تو گفتی و منم حالا روو عشقم پامو میزارم

نمی خواستم که سهم من فقط از تو یه اسم باشه
رهات کردم که خوشبخت شی که سهمت کلِ دنیا شه

برو خوشبخت شی عشق من دوست داشتم نفهمیدی
با این دل دادن بیجات روو قلبم غصه پاشیدی

ببخش که من نفهمیدم تو سهم این و اون هستی
نفهمیدم که از اول به پای اون قسم بستی

https://www.academytaraneh.com/3966کپی شد!
1061
۴۱