مستی فواره

حیاط خیس آجر فرش و عصر خوب تابستون
خوشم با گلدونای لاله عبّاسی سر ایوون
خوشم با عطر چای تازه دم لب سوز و قند پهلو
خوشم با بوی چند تا قطرۀ خوش رنگ آب لیمو
خوشم با دود قلیون و سیبیل عکس شاه عبّاس
خوشم با بوی تنباکو، خوشم با قل قل احساس
خوشم با مستی فوّاره وقتی قد بلن میشه
خوشم وقتی دلم آمادۀ عاشق شدن میشه
خوشم با لحظه های عاشقی و با دل دلتنگ
خوشم با رادیو نفتی و با «گلهای رنگارنگ »
خوشم با شادی «گل پونه ها» وقتی دلم خونه
خوشم وقتی «فرنگیس»ُ عماد رام می خونه
خوشم با غوطۀ هندونه توی حوض لب کاشی
خوشم وقتی برای ماهیا نون ریزه می پاشی
خوشم رو پشت بوم کاگلی، با بادبادک، باد
خوشم وقتی که میگن «بچّه! شومت از دهن افتاد »
خوشم با مستی فوّاره وقتی قد بلن میشه
خوشم وقتی دلم آمادۀ عاشق شدن میشه

https://www.academytaraneh.com/3960کپی شد!
1012
۲۳