مال تو

آسمون پُرستاره
مال تو
این زمین پاره پاره
مال من
شبای روشن ومهتاب
مال تو
آسمون بی ستاره
مال من
همۀ روزای شادی
مال تو
غروب ای سرد وتاریک
مال من
آبی زلال دریا
مال تو
یه کویر،خشگ وخالی
مال من
یه دل همیشه آروم
مال تو
همۀ دلشورۀ تو
مال من
گُلهای رنگی باغچه م
مال تو
سیاهی اون چشمون
مال من
این دلِ همیشه عاشق
مال تو
سردی اُون قلب سنگی
مال من

https://www.academytaraneh.com/3832کپی شد!
537
۶