چی شد!!؟

نمیدونم شـــــــــب از کجا شروع شد
نمی دونم کی ته خــــــــــط رسیدیم
نمره بیست . نمره عـــــــشق ما بود
چی شد به این همه غلــط رسیدیم
.
کی روزای ما رنـــــــــگ عادت گرفت
دوســــتت دارم ها رو کجا گذاشتیم
اون خــــنده ها اون گریه های ناب و
بگو کجای قصــــــــــــه جا گذاشتیم
.

https://www.academytaraneh.com/3494کپی شد!
805
۱۴