همه حرفای مرد چشماشه

همه حرفای مرد چشماشه
واسه تو سخته فهمیدن
شونه ها وقته گریه می لرزن
واسه مرد مرگه لرزیدن
تو که تصمیم رفتنت قطعی
تو که کفشاتو پا کردی
دو سه تا فحش زیبا هم
اومدی و نثار ما کردی
همه حرفای مرد چشماشه
واسه تو سخته فهمیدن
شونه ها وقته گریه می لرزن
واسه مرد مرگه لرزیدن
تن دیوار چین نمی لرزه
رسم ترسیدن و نمی دونه
اگه چشمای مرد خیسه
پشت دیوار بارونه
همه حرفای مرد چشماشه
واسه تو سخته فهمیدن
شونه ها وقته گریه می لرزن
واسه مرد مرگه لرزیدن

https://www.academytaraneh.com/33439کپی شد!
1012
۱۵