نگام نکن

به..نام..خدا..

بُن جُلــــــــــــترین ترانه
ترانه ی غمــــــــــــم بود
ته مانده تـــــــــــر ز دنیا
تاریــــــــــــکیه  شبم بود
جنجال این تــــــــــــــرانه
در کوچــــــــــــه ها پیچید
بغض جهــــــــــــان گرفتو
احساس تو نــــــــــــرنجید
رازی نهـــــــــــــفته  دیدم
در این تـــــــَــــــــرنُم سرد
گم شد ترانــــــــــــه ی من
در این شبـــــــــــای پُر درد
احساس را نچــــــــــــــیده
له کردی ای مســــــــــــافر
با این سخــــــــــــاوت تلخ
بردی مــــــــــــــنو ز خاطر
امشب دلــــــــــــــــم گرفته
از آسمون و تــــــــــــــقدیر
از این جهـــــــــــــان پستو
از عشـــــقو و دام وزنجیر
صدتا گلایـــــــــــــــه دارم
از کوچه ها شــــــــــکایت
با عشق تلـــــــخ و پستت
قهـــــــــــــــــرم تابه قیامت

ترانه سرا رشاد عقیلی

WWW.RESHADAGHILI.BLOGFA.COM

https://www.academytaraneh.com/3259کپی شد!
991
۱۷