آرزو

می خوام که آرزوهامو
کنارتوپیداکنم
گمشده، رَدپای تو
بذارتوروپیدا کنم
نذارکه عادت بکنم
تورویاهام ببینمت
کابوس هرشبم بشه
لحظۀ دل بُریدنت
نذار که آسمونمون
رنگ جدائی بگیره
توحسرت ندیدنت
دلم زِغُصه بمیره
میون این همه دروغ
فقط توهستی پُرفروغ
توقلب این شهرشلوغ
اٌمید عشقی بی دُروغ
حالا تواین اطاق سرد
جای نفسهات خالیه
کاش دیگه باوربکنم
که عشق تو خیالیه
بگو آخه نشونیتو
من ازکجا پیدا کنم
باچه اُمیدی اسمتو
من دوباره صداکُنم
بگو باکی حرف بزنم
تواین شب دلواپسی
بهم بگو چی بِت بگم
تاکه بدادم برسی
نذار که آسمونمون
رنگ جدائی بگیره
توحسرت ندیدنت
دلم دُوباره بمیره
تولحظه های بیکسیم
توهستی تنها آرزو
از دل من بی خبری
دوست دارم ، چیزی بگو؟

https://www.academytaraneh.com/3176کپی شد!
613
۱۴