میدونی

من دوست دارم : تواینو میدونی ؟
نمی مونم بی چِشات، هیچ میدونی ؟
تومثه ، رایحه ائی، خوش میمونی
مثال شَبنم صُبحی ، مِثه لَبخند میُمونی
بخُدا ، دنیا فقط باتو خوشه
دین ودُنیای منی ، هیچ میدونی
زندگی با توچه دوست داشتنیه
توهمه حرفای دِل رو، میدونی
نمیتونم ، دیگه تنها بمونم
تنهائی بی توعذابه ، میدونی
روزا ، ازهمدیگه سِبقت میگیرن
ما دوتا ، جا میمونیم ، هیچ میدونی
زنده اَم من ، همیشه بِه عشق تو
دِل میخواد بِشه فَدات ، تو میدونی
دُنیارو، من نمیخوام بدون تو
توهمه ، زندگیمی ، هیچ میدونی
اینارومیدونی و، دُوباره باز
هی باهام لَج میکُنی ، دُوباره ناز !؟
هِی میگی میدُونم و، نِمیدونی
زندگی رو، توچه ، آسون میدونی !؟

https://www.academytaraneh.com/2941کپی شد!
662
۱۸