شب

تاریکی و شب
یه گوش نزدیک لب
برای این بیداری
عشق شده سبب
فقط شب میشه زد بعضی حرفارو
تو تاریکی میشه داشت بعضی حسارو
مثله یه حرف در گوشی توی جمع
یه اعتراف و حرف دم مرگ
سر و رازا رو میشه گفت
عشقی که داره میشه کفر
نازا مشه کرد پیش تو
از تو گفت همیشه تو
توی شب دلتنگیا رخ نشون میده
سرمای تنم از نیاز به اون میگه
فقط شب میشه زد بعضی حرفارو
تو تاریکی میشه داشت بعضی حسارو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2919کپی شد!
1240
۱۵