بدون من…

سراغم نیا حالموبدنکن…
همونجابمون راهمو سد نکن…
دارم تومسیرم به شب میرسم…
توسرمای بی تو به تب میرسم…
دیگه یادت از ذهن من پاک شد…
همین جاکناردلم خاک شد…
نیا پیش من از دلم دل بکن…
تودنیای بی من یه کم پربزن…
ببین خوبه بی من توهق هق کنی؟
یه شب که نباشم بری دق کنی؟
نباشم بگی جای تو خالیه…
چه روزی چه ماهی عجب سالیه
دیگه رفتمو دل به دریا زدم…
توخوبی منم خیلی وقته بدم…
اونی که به یادت پرازخواهشه
تو رفتی بدون; غرق آرامشه
سراغم نیا حالموبد نکن…
همونجا بمون راهموسد نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2835کپی شد!
1024
۲۷