شکوفه یاس

تپش قلبه منه …تورو فریاد میزنه…
سره تو رو شونه من ….وقته عاشق شدنه
وقتی از تو میخونم….اگه پیشم بمونی
میتونی از تو صدام…عشقه من رو بخونی
خیره میشم تو چشات…تو بگو با یک نگات
فقط تو قلبه منه…همیشه جای پاهات
اومدی دنیای من….زیرو رو شد دوباره
تو هوای دله من….چشمکی زد ستاره
میون باغه خونه…شکوفه کرده گله یاس
میگن امروز دوباره روزه عشقه ما دوتاست
(شکوفه یاس)

https://www.academytaraneh.com/2679کپی شد!
847
۹