ما تازه ما شدیم !

ما تازه ما شدیم ! … من به نبودنت

عادت نمی کنم

هر جا بری میام ! … تو رو با هیچکس

قسمت نمی کنم !

می دونی که چقدر … میترسم از همه

وقتی تو نیستی !

چطور حاضری ؟! …بری ، مقابل ِ

عشقت بایستی !

وابسته شد به تو .. این حس ِ بی رمق

این قلب ِ بی پناه

دور از تصوره … ندیدنت یه روز !

اینو ازم نخواه !

بیزارم از سفر … وقتی تو رو از عشق

گمراه می کنه

این واقعیته : … عشق آدمو یه کم

خودخواه می کنه !

منو بُــکش ولی … تصمیم ِ آخرو

با قطعیت نگو !

از آخر ِ مسیر … از رفتن ، از وداع

با من فقط نگو !

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/25026کپی شد!
898
۴