پاشـــــــــــــــــو برو….

فــــــــدای اشتبات شد این زندگی /بـــــــرو که آخرش یه بازنده ای

فــــــدای اشتبات شد این زندگی / بـــــــرو که آخرش یه بازنده ای

جورو پلاســـتو بردار و بــــرو / پاشو برو دیـــگه نمیخوام تــورو
یه جــوری داری ادعا میـــکنی / که تار و پودمو جــــدا میــــکنی
برو بـــبند درو که حالـــم بــده / نکن گـــلایه و عذابـــم نــده
خیال نکن که ساده س رفـتنت / ببـــخش عزیزم و نه رم (نرم) گفتــنت
چه آرزوهایی واســت داشتـــمو / نگو که خونــه مو رو آب ساخـــتمو
کنــار من بودی و از من جـــدا / دارم دیوونه میــــشم ای وای خدا
چه طور دلت اومد خیانـت کنی / بــرو تا هر دومــون و راحت کـــنی
بــرو که بدجــوری به ذوقـــم زدی /عــزیز من چرا تو اینقد بــدی
مــگه برات چی کم گذاشــتم بگو / چه چیزا خواستی و نداشــتم بگو
که پیش این و اون پر ازخنده ای / به فکر هرزگی تی که زـــنده ای
نه فــکر من بودی و نه فــکر خود/ نه فکر فردامــونو آیــنده ای
صبوری ام حدی داره تمـــوم شد / حیـفه منو که پای تو حــــروم شد
برو به فکر گریه هامم نباش / این اشکا که کاری به کارم نــــداش
از اون شبی که فهمیدم کی هستی / این اشکا جای خالی تو کم نــذاش
چیکار کنم ســرت هوایــــی شد ه / جواب خوبیـــام جدایــــی شده
سرت به سنگ میخوره برمی گردی / اون وقت میفهمی با خودت چـی کردی
فدای اشتبات شد این زندگـــی / بـــرو که آخرش تو بازنـــده ای

https://www.academytaraneh.com/22497کپی شد!
1258
۳۴