آمار نامردی (!!)

پس کوچه های شهرِ ما فانوسِ روشن نداره

قمری دلش گرفته و جرأتِ خوندن نداره ..

کلاغای سیاه شهر خورشید و پنهون می کنن

شب که میشه جغدا دلِ ستاره رو خون می کنن!

مریضیایِ مُسری مون دارائی و نداریه

از این جماعت به خدا خودِ خدا فراریه

باید بمیری اینورا یا با سیاهی بجوشی

شکسته اینجا قیمتا !! ارزونه آدم فروشی

راستی بگم اینجا پیِ رفیق نگردی بی خودی

آمار نامردی داره میره بالا تصاعدی!!

از توی آسمون شهر پرنده ای رد نمیشه

اینجا غریب کُشا خوشن،حالشونم بد نمیشه

پس کوچه های شهرِ ما فانوسِ روشن نداره

قمری دلش گرفته و جرأتِ خوندن نداره ..

 

https://www.academytaraneh.com/2227کپی شد!
1851
۱۰۷