گیج!!

شروع دوباره و بی جا!
رقص بی تفاوت یک تاس
سه و دو… چهار و پنج و ما
جفت شیش و جواز یک احساس

باید اینبارو بگم که نه!
مقصدم بلیط برگشته
پا به پا میشم و فکر فرار…
پا پیچم یه مامور گشته!

جمع و تفریق همش گناه توست
…موندم سر دوراهی و اجبار
اونجا بهشت و…اینجا زمهریر!
سوختم تو برزخ و بعدشم،سیگار!

هر چی refresh میکنم قلب و
هنگ وگیج عشق ممنوعه
فلسفه،اخلاق،نیچه و کانت
مجازات!…یه حکم مشروعه

آرتروز گرفته انگشتم
روی موس…جنون این تکرار
باز لاف و دروغ و لایک و لایک
رک و راست…دس(ت) از سرم بردار!

جمع و تفریق همش گناه توست
…موندم سر دوراهی و اجبار
اونجا بهشت و…اینجا زمهریر!
سوختم تو برزخ و بعدشم،سیگار!

https://www.academytaraneh.com/22113کپی شد!
1816
۸۰