سلوک یک ترانه

دوستان با توجه به نقدای سازندتون و نقد به قافبه بن بست و نفرت از حسرت به جای بن بست استفاده کردم منتظر دیدگاهتون هستم

باز صدای بوق ممتد

باز هجوم فکر و حسرت

باز یه فحشای درونی

توی این احساس نفرت

شهوت یک فکره خاموش

پشت شعری پر سانسور

رقص واژه های خالی

رو تن کاغذی مغرور

فکر آرامش عرفان

تو سلوک یک ترانه

فکر کوک بودن یک ساز

واسه اجرای شبانه

شب تغذیه ی فکری

توی انقلاب سیگار

یه هوس رانیه روحی

واسه این همیشه بیمار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/21503کپی شد!
1003
۴۴