صدای گریه بارون

صدای گریه ی بارون
وسط حجم زمستون
ته اون کوچه ی باریک
منو گریون می کنه
… آره داغون می کنه

امشب هم مثل شبهای عاشقی
لحظه ی بودن و گریه کردنه
صحبت از قصه ی لیلی
دل مجنون می کنه
… آره داغون می کنه

دیدم اون عاشق خسته
تو شب دل واپسیها
منو به گریه ی عشقش
داره مهمون می کنه
… آره داغون می کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: