دوربین مخفی

دلمُ دادم به دریا ، داد و فریاد دیگـــــه بسِ

توخودت راهت گرفتی ، بی صدا عشقِ یه دسِ

***

باصحنه ساز بی گناهی ، مشکِ دل آلـوده کردی

حدسِ تو دل ماهی دارم ، فیلمِ تو بیهوده کـردی

***

کاشتی صد تیرِ مسموم ، توی قلبم از فریـبت

نمیشه حرفت فراموش ، باز قیچی زد نصیبت

***

این همه اشک و حدیثت ، چرا زیرِ پا گذشــــتی

حرفِ بی حاصل شنیدی ، مگه دل و جان نداشتی

***

من و تو سازش نداریم ، قلب ها تایید کردن

یکی مون باید بمیره ، یکی رو تبعید کــردن

***

دیگه بس ناطوری کردن ، جمع کن دوربینِ مخفی

دلم آزاده نشسته ، دور شد از عشقِ منفـــــــی

***

دیدمت خیسی تو بارون ، با آهِ دل سشوار کردم

خشک کردم زخمِ حرفت ، خارها بیمار کــردم

***

تو برو آهسته دریا ، جایی که با هم می گشتیم

عهد عشقمون تو ساحل، یادته با خون نوشتیم

***

این همه اشک و حدیثت ، چرا زیرِ پا گذشــــتی

حرفِ بی حاصل شنیدی ، مگه دل و جان نداشتی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۱۱/۱۳۹۱

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/19648کپی شد!
711
۷