برو رد شو

دستا تو بی کی فروختی ؟
چشاتو به کیا دوختی
حالا دست بدست می گردی
میون دستای سردی
که
ترو ازت می گیرن
نگو
که خبر نداری …
رد بوسه های وحشی
روی گونه هات اسیرن

بعدشم  میگی دروغه

چی دروغه !

چی دروغه
.
.
.
اینی که

یه جایی گفتی
که منم بشم غریبه!
دست تو تو دست بگیرم
منمم مثه بقیه
ترو از خودت بگیرم
حالا من خیلی غریبم
درداتم رو شونه هامه
حرفاتم
مثه یه تیری
توی قلب بی گنامه
برو رد شو
از منی که
ترو من خدا دونستم
تو!
فقط یه اشتباهی
یه نگاه نا بجایی
برو گم شو
تو دستا
منم  اینجا توی اشکا
می شینم بجرم اینکه
دستو اشتباه گرفتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1734کپی شد!
757
۵