کم آوردم

نمی دونی چقد سخته / دارم دنیامو می بازم

دارم چشمامو می بندم / نریزه اشکِ من بازم

یه جاهائی کم آوردم / آره، این اعترافم بود

بازم گولِ تو رو خوردم / همین، تنها گناهم بود

نمی دونی چقد سخته / بگی آروم و بی دردی

دلت با غم گلاویزه / بگن که بر نمی گردی

میخوام دورشم ازین احساس / می خوام مثلِ خودت باشم

میخوام هرشب که می خوابم / توو  چشمای یکی پاشم

https://www.academytaraneh.com/11717کپی شد!
1333
۲۷