ابوالقاسم کریمی

شعر تکرار تاریخ

دوبیتی/اجتماعی

زمستان آمد و دیوار بارید
تبر بر شهر ما ، غم بار بارید
درون کوچه ی بن بست تاریخ
سیاست رد شد و تکرار بارید
……………………………….
ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: