...

عسـل چشـم..

کشیـدی سـرمه بـه چشـمات عسـل چشـم جـای بـوسه م پـر از رژ گـونه کـردی ببـین تـوو آینـه بـازم مـاه گـرفتـه بـازم مـوهـاتو چتـری شـونه کـردی

کشیـدی سـرمه بـه چشـمات عسـل چشـم
جـای بـوسه م پـر از رژ گـونه کـردی
ببـین تـوو آینـه بـازم مـاه گـرفتـه
بـازم مـوهـاتو چتـری شـونه کـردی

هـوا گیـج مـی خـوره تـوو بوی عـطرت
خمـاره اون نگـات امشـب حسـابـی
عجـب تـرکیـب رنگـی خـوش سلیقـه
لبـاسـات قـرمـزو مـوهـات شـرابـی
****************
چـه شـعری میشـه که هـرشـب ببافـم
ازت وقتـی غـزل میشـی توو چشمـام
واسـت چنـ خطـی از حـافـظ بخـونم
تـو هـم آروم بشینـی روی پـاهـام
***************
یـه ذره شیطنـت داری توو چشمـات
داره کـار دسـت قلبـم میـده از نـو
تـب ایـن عـشقو تنـدتـر کـن یـه خورده
نگـاهـش از منـو لبخنـدش از تو

لـای مـوهـای مـن دستـاتو گـم کـن
نفـس هـامو بـریـزم رو تـن تـو
ببنـد چشمـاتو بـازم جـا بـذارم
یـه بـوسـه یـادگار رو گـردن تـو

****************
چـه شـعری میشـه که هـرشـب ببافـم
ازت وقتـی غـزل میشـی توو چشمـام
واسـت چنـ خطـی از حـافـظ بخـونم
تـو هـم آروم بشینـی روی پـاهـام
**************

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده