شعرنو

فقرعشق

گاهی دچارفقرعشق وتنگدستی احساس میشوم، بی هوا،یاد تومی افتم…! واز لبخندتو وام می گیرم… آیامن واجدشرایط ،برای… در ادامه بخوانید