شعرنو

فَرضِ مُحال ڪه مُحال نیست. از رَمّال های شَهر سُراغ گرفتَمَت… از تَمامِ گُل فُروش های دُوره گرد … تُو دَر گُستره ای… در ادامه بخوانید

فقرعشق

گاهی دچارفقرعشق وتنگدستی احساس میشوم، بی هوا،یاد تومی افتم…! واز لبخندتو وام می گیرم… آیامن واجدشرایط ،برای این وام هستم؟!…. تمام قلبم مراضمانت… در ادامه بخوانید

مجموعه پیکر سنگی (گم کرده ام)

گم کرده ام صحبتی ندارم گویی که کلمات راهشان را گم کرده اند نشانئ از دغدغه های روزمره در من نیست … در ادامه بخوانید
۳۰۳
#۱۰۹۲۲۸