بی تقصیر..

نمی گم که یه بی تقصیرم           تو این بازی منم بودم

تو اونجا غرق عشقی نو        منم با یاد تو گیرم

اگه روزی بیایی پیشم           نمی گم دل یه تنها بود

می گم قلبم واسه هرکی         به روی هرکسی وا بود

نمی گم روح داغونم            بازم باخته پای عشقت

تمام بی وفایی هات             شده الگو و سر مشقت

تورو پرسیدم از حسم          همون حسی که در من مرد

همون لحظه که خندیدی        همون موقع که خوابت برد

تو رفتی و منم اینجام           هنوز درگیر احساسم

هنوز درگیر حسی که           به تو جون می ده می بازم

نفس گیره صدات انگار        تو هر لحظه ی تکراری

نفهمیدی چه دردی داشت     همون لحظه که خندیدی

برو بازم نخواه تکرار شه غمهام

نمی خوام زخمهای دوریت بمونه رو دل تنهام

برو از این خیال گیج   برو   درگیرتم انگار

نفس حبسو چشام خیسه       غم انگیزه، … شدم بیمار !!

https://www.academytaraneh.com/7559کپی شد!
1179
۱۰