"تصمیم"

دستاش تصمیمته
باید گرفت و دور شد
باید به قلب شب زد
تا مستحق نور شد

دل دل نکن دل من
فرصت همیشگی نیس
جز عشق شعله ای تو
فانوس زندگی نیس

“این دست های زیبا
تصمیم زندگیته
امروز ابتدای
تقویم زندگیته”

باید زلال باشی
تا ماه مهمونت شه
شاید فرشته ی عشق
هم چتر بارونت شه

عطر بهار نارنج
انباشته فضا رو
عریون شو و رهاکن
تن پوش ادعا رو

“این دست های زیبا
تصمیم زندگیته
امروز ابتدای
تقویم زندگیته”

از این نویسنده بیشتر بخوانید: