قمار عشق

من به همین روزهـــــــــــای ســــرد

که عـــــاشق نیستم ، راضیــــــــــم

قمـــار عشــــق بـــــود زندگیــــــــــم

منــــــم ، بازنــــــــــــده ی بازیـــــــم

دیگه به فکـــــــر قهــــــــر نیستــــــم

بــــــا تنهـــــایی هــام ، آشتــــــــیم

کلافـــــــــــــه زنــــــــگ نمی زنـــــــم

بگــــــــــم کجایــــــــــی ، کاشتیــــم

ستـــاره ی قلــــــــــــــب مــــــــــن

شهاب سنـــــــــگ شب شـــــــــده

مـــُردن بـــــــــــرای دیدنـــــــــــــــــت

این روزها دیـــــــگه تب شــــــــــده

ایــــن روزها زنــــــدگی مــــــــــــــــن

کنــــــــــــج سیاهـــــی می گـــــذره

روزهـــــــــــای شعــــــــــــر مـــــــــن

رو صفحه ی کـــــــــــاهی می گــذره

از ایــــــــــن حصــــــــــار بی کســــی

کـــــــــه دور مــــــــــــن کشیــــــــدی

مث یـــه تیکـــــــــــــــه یــــــخ شـــدم

آب شــــُــــدنم و نــــــــــدیـــــــــــدی

دیگــــــــــــــــــه عاشـــــق نمیشــم

می خــــــــــــوام ســــــاده بمیـــــرم

نیمه شبـــــــــــــی بـــا خــــــــــودم

بــــــــــــــا اراده بمیـــــــــــرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: