این عادلانه نیست…

این عادلانه نیست
اینکه تو هر نفس از من میبری
حرفامو میزنم حرفاتو میخوری
بی هیچ نوازشی باید بخوابمو
اشکای لعنتی میدن عذابمو
مثل تو هم منم بدجوری خستمو
مونده ازت فقط حلقت تو دستمو
تا داد میکشی از خواب میپرم
از اینکه خسته ای من رنج میبرم
میری یه گوشه ای سیگار میکشی
بین من و خودت دیوار میکشی
میخوای بگی ولی جرات نمیکنی
چند روزه که باهام صحبت نمیکنی
چند وقته قرصامو مشت مشت میخورم
از اینکه خسته ای من رنج میبرم
من دیگه قلبتو راضی نمیکنم
مثه تو با کسی بازی نمیکنم
ااز دست میدمت..از دست میری و
پرپر میزنی ازاد کنم تورو
این عادلانه نیست قسمت کنم تورو
میخوای بهت بگم از پیش من برو
اسمت برای من قلبت برای اون
ااین عادلانه نیتت..تنها این و بدون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9228کپی شد!
1163
۳۳