سانس ِ آخـــر…

چــه سنگینه یادت توی لحظه هـام

تــو رویــای تلخــم قــدم میزنــی…

میــان پــرده ی فیـلـم ِ من با تــوئه

چـــرا حسّ ِ فیلــم و بهـم میزنــی؟!

 

تـو میتــونـی راحــت تظاهــر کنــی

یــه آیینــه باشی واسه گریـه هــام

تماشـا چیــا رفتــن امــا بجــاش

هنــوزم تماشــاچیــه قصـه هــــام…

 

یــه عـمره کــه میـــرم تمـــومش کنـــم

رسیـــدن بــه تــو آرزوی منـــه

همین سانس ِ آخـــر کــه تـــو رفتـــی و

داره شیشــه ی عــمر ِ من میشکنـــه

 

نمایـــش به آخـــر داره میـــرســـه

نبایـــد کـــه اینجـــا حـــرومش کنــــی

تـــو شاهکـــار ِ این قصــه ای،خــوب ِ من

میتـــونی همینجـــا تمـــومش کنـــی……

https://www.academytaraneh.com/9145کپی شد!
1521
۶۱