دوس داشتنت رو …

دل تـــــــــــــــــــو، پیش مـــن گیــــره

دل مـــــــــــــــــن،واسه ت می میره

کاش بدونــــی، کـــــــــه می دونم

دلت از ، چشــــــــــــــام می گیره

عشق من ، واسه ت امیـــــــــده

وقتی تنهـــا و غریبـــــــــــــــــــــی

همه جــــــا پیـــش نگـــــــــــــــاتم

عجب حـــس عجیبــــــــــــــــــــی

بین ما فاصلـــــــــــه افتــــــــــــاد

کـــــــــاش بدونــــی که یه درده

بین کوچه هــا گـــم شـــــــــــدم

غـــــم تــــــــو ، دیـــــــوونم کرده

گفتی که بــر مــــــــــی گـــــردی

وقتی که می خــــواستی بـــری

با گریه هــــــام تنهـــــا شــــــدم

بــــــا بغـــــــض و دربــــــه دری

مونــــــــــــــدم اینجا یه غریبه

زیر بــــــار و بندیــــل دنیــــــــا

نمی دونم با کـــــــــی باشم

میون ایــــــــن همه آشنـــــــا

کسی نیست از من بخونـــه

با دو تـــــــــا چشم گریــــــون

یه فانوس تــــــــــوی دستش

نمی خوام که،بباره بـــــارون

من می خوام با تو بمــــونم

از دو تا چشمــــات بخـــــونم

که بفهـــــــــمی دیــــوووونه

دوس داشتنت رو می تونم

"می تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونم"

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91099کپی شد!
648