می خوام از اینجا برم

می خوام از اینجا برم

می خوام از اینجا برم بی کوله بار
دلم و راهی کنم از این غبار
پشت ابرهای زمستون یه جای خوب
خونه ایی ساختم از جنس بهار
هیشکی از آدماش دروغ نمیگن
هیشکی رو لبش نداره سیگار
کوچه ی تنهایی ها جایی نداره اینجا
غم و غصه ها ندادن تکیه به دیوار
می خوام از اینجا برم یه راه دور
بشکنم قفل ممتد این پرگار
پشت نقطه های تسلیم بشینم
پا بگیرم روی نت های گیتار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89080کپی شد!
485
۳