فرشته عشق

وقتی حرف میزنی انگار زندگی پراز امیده

دل تو اهل زمین نیست مثل توهیشکی ندیده

قلبت وقایم کن ازمابذارویایی بمونه

نذاراون روباه عاشق قصه زاغ و بخونه

تووی این دنیا نمون و بهمون قصه هابرگرد

دل ماچیزی نداره غیره آغوش پرازدرد

 دیگه اینجا عاشقی نیست قدرعشقتو بدونه

تیشه فرهادو داره ولی آغشته به خونه

دلارو میشکنن اینجا تازه این اول کاره

بخوای احوالی بپرسی تورویادش نمیاره

عشق لیلی توکتاباست دیگه مجنونی نداریم

حلقه نامزدیمونو توی جیب مون میذاریم

بال رفتنت رو واکن پر بگیر تو آسمونها

همدم فرشته هاشوقصه رو بگو به اونها

شایداون فرشته عشق چوب جادوشو بیاره

توکویر سینه هامون گل عاشقی بکاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8863کپی شد!
767
۱۰