چسب سکوت

سکوت و بشکن و برو
قلم بزن رو سرنوشت
ببین خدا دور از همه
قصه ی فردا رو نوشت

سکوت و بشکن و برو
تو قصه های سرزمین
قدم بزار رو قصه ها
پاتو بزار روی زمین

سکوت و بشکن و برو
این پرچم داس و چکش رو پاره کن
برای فریاد زدنت
بهونه ای رو چاره کن

سکوت و بشکن و برو
نگو که شب پر از تبه
تمام آرزوی ما
تو قصه های امشبه

بهونه ایم برای هم
که شیشه ها رو بشکنیم
از روی لبهای زمین
چسب سکوت و بِکَّنیم

آئِریا ایرانی
(محمدرضا رییسی)
آذرماه و دیماه ۱۳۹۲
به امید شکستن شیشه ها و کندن چسب های سکوت
و رد شدن از مرز های غیر ممکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80280کپی شد!
877
۱۱