دو بیتی

بایستی از تو دل برد
باید برای تو، مرد
باید نوازشت کرد
نباید تو رو آزرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2655کپی شد!
968
۹