التماس

نگو به من نمیرسی
تو این همه دلواپسی
من التماست میکنم
باور نکن حرف کسی
***
ه خواهشی دارم ازت
از رو مرام و معرفت
یه بار به خاطر خدا
شروع کنیم از سر خط
***
ازت میخوام این دفه رو
به گفته هات عمل کنی
مرثیه ی جدائی رو
با بودنت غزل کنی
***
ابرو کمون، گیسو کمند
دست منو بگیر بخند
بیا و از سر وفا
به من دوباره دل ببند
***

سمیر شکیبا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2020کپی شد!
630
۹