گوش کن

داد من لاف زدنه حرف انصاف زدنه

بعد عمری باختن دستی شفاف زدنه

ای که از بیست گذشته هنوزم در خوابی

پاشو دیره باید امروز خودتو دریابی

این دیگه یک بازی نیس

بینمون هیچ رازی نیس

صحبت عمره و شانس

فرصت بازسازی نیس

هرچی رفته رفته

اون که مونده بردار

آرزوهای بزرگ

نگذارندت سر کار

حرفمو جدی بگیر  تا تهش رو گوش کن

مثه یک کهنه شراب سر صبر هم نوش کن

هرچی رفته رفته

اون که مونده بردار

آرزوهای بزرگ

نگذارندت سر کار

سربلند باش ولی

نمی شه عمر تکرار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115308کپی شد!
155
۱