"عادت نداشتم"

۱۴۷۸۲۱۲۴۳۳۷۴۴
من هیچ وق اینجوری عادت نداشتم
که به حرفای تو شک داشته باشم
من وسواسیو عادت ندادی
که رو آینه ی دلم لک داشته باشم

من هیچ وق اینجوری عادت نداشتم
که از تقدیرمون ناراضی باشم
دوست داشتم؛ دوست دارم؛ نمی خوام
یه روز بازنده ی این بازی باشم

تو رو جوری تصور کرده بودم
که عشق و پاکی بی معنا شه بی تو
حالا دنیایی که من با تو ساختم
همش از هم داره می پاشه بی تو

به داد عشق نوپامون برس که
داره از پا میفته بی وجودت
یه جوری با دل من تا نکن که
مساوی شه واسم بود و نبودت

بجز عشق از تو چیزی من نخواسم
صدای این زن آرومو بشنو
گناه من چیه جز دوس داشتن؟
نیاز این دل معصومو بشنو

من هیچ وق اینجوری عادت نداشتم
که از تقدیرمون ناراضی باشم
دوست داشتم؛ دوست دارم؛ نمی خوام
یه روز بازنده ی این بازی باشم

https://www.academytaraneh.com/105604کپی شد!
434
۴