ترانه خفه از ندا پارسایی اجرا شده توسط وارونا باند