رود زندگی ساز

زاینــــــده رود من کـــــــــــــو
با اون همــه طـــــــــــــراوت
با اون همــــــــه قشنگــــــــی
با اون همــــه سخـــــــــــاوت

کو اون صــــــــــدای آبــــــــی
که توو فضــــا می پیچیــــــــد
کــو اون شبی که هر بــــــــار
خواب فرشتــــه می دیــــــــــد

کــــو عطـــــــــــر زنده رودی
که گـــــــم شداز دل شهــــــر
ببین چه غصــــــــه ای هس
حتـــــی تـــــوی دل ابــــــــــر

وقتـــــی کــه روو لــــب رود
فــریادی بی صـــــــــــدا هس
وقتــی که خشک و بی روح
اسیــــــــــر انــــــــــزوا هس

وقتی که تو نبـــــــــــــــودش
نفــس تو سینــــــــــــــه بنده
آسمونـــم راهـــــــــــــو روو
پرنـــده هـــا می بنــــــــــده
با یه امیــــــــــد تـــــــــــازه
باید که هم صـــــــــــــدا شیم
واســـــــــه مرگ غمـی تلخ
فکر یه چاره باشیــــــــــــــم

یادت همیشــــــــــــــه زندس
ای رود زنــــــدگی ســــــــــاز
بیـــــــــــا که سینه ی شهــــر
پـــــر نفس بشـــــــه بــــــــاز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99653کپی شد!
781
۸