بانوی بی محبـــــــــــــــت

ماننـــــــــده شـــــــــــالم – مشکی شده خیالـــــــــــــم
رنگ عــــــــــزا گرفته – اندام روز و حالـــــــــــــــم

هر شب و روزه سال ام – می کشه این سوالــــــــــــــــم
فکر پرش نکــــــــردم – چرا شکســــتی بالــــــــــــــــم

تازگیــــــا نگاهــــــت – پر بوده از گلایـــــــــــــــه
تیزی این نگــــــــــــاها – دشمنی با کــــــــــی داره

داری میری و میگی – چون و چــــــــــــرا نداره
فکر میکنی این عاشق – بی تو خـــــــــــدا نداره

لعنتی مرگ احســــــــاس – له شدن گل یــــــــاس
زمزمه های هر روز – زیر درخت گیـــــــــلاس

یه اعتــــــراف ســـــاده – یه حــــــــــس بی اراده
بانـــــــــوی نازنیـــــنم – دلــــــــش رو به کی داده

زیر چشــــات نذاشتی – یه شب آروم بخوابــــــم
ســاده برات می مردم – ساده دادی عذابــــــــــم

بد شده حال خــــونه – از بوی دود و سیگــــار
خشکیده اطلـــــسی ها – روی سینه ی دیـــوار

رنگـــــ هوس نداشـــته – گرمی بوســــه هایم
دیگه نفـــس نذاشــــته – شدت ســـرفـــه هایم

رنگــ رخم عوض شــد – سرفه برام نفـــس شد
خونــه ی عاشقی هـــام – میلـــه های قفــس شد

خاطـــره ها رو بانــــو – یه لحظــه کن تجــــسم
خنـــده هارو چه کـــردی – بانــــوی بی تبـــسم

گلـــی که داده بـــودم – به دستــــای کی میـــدی
اینجا منـــو میکشی – میری به کی جــــون بـــدی

بســــه دیگه تموم کـــن – بانــــوی بی محـــبت
دور می شم از نگاهـــت – اینجا نداره حرمـــت

میرم و پـــا می ذارم – رو همه ی بــــدی ها
قلـــبم و جا می ذارم – دل به کســـی نـــدی ها

https://www.academytaraneh.com/9759کپی شد!
808
۴۴