کمی

یه زنگــــــــــــــــــــــــی بزن که بغضم بریزه

بگیـــــــــــــــر دستام و ،که قلبم مریضــــــه

 

گرفتار دردم ، خیـــــــــــــــــالم اسیـــــــــــره

کمی یـــــــــــاد من بــــاش،که قلبم نگیــره

 

از ایــــــــــن روزگاران ، ســــــرد و سیـــــرم

یه زنگــــــــــــــی بزن، شایـــــــــــد نمیــرم

 

دلم تنگ ِ ، چشمـــــــــــــــای آرومــــــِــتن

پر از اشــــک میشــن و، بازم مدیونــــــِـتن

 

دارم بــــر می گــــــردم ، به روزهای با هم

به خندیدنهـــامون ، به اشکــــ های با هم

 

یه زنگــــــــی بزن ، نـــــــگن  بی وفـــــایی

دارم پیــــــــــر میشم ، با ایــــن تنهــــایی

https://www.academytaraneh.com/94502کپی شد!
579