من از تو میپرسم

من از تو میپرسم
که راه عشق پیداست؟
چراغ شب روشن
طلوع ما در راه؟

من از تو میپرسم
که فصل برف رفته است؟
برگ درختان سبز
شکوفه ها در راه؟

من از تو میپرسم
که یاد عشق بجاست؟
سپیده ها روشن
وفاى عهد برجاست؟

من از سکوت شب
بهانه ها جستم
غنى تر از فریاد
ترانه ها گفتم

من از پناه باد
به خواب عشق ماندم
رها تر از رگبار
به بطن خاک رفتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94202کپی شد!
446