لج نکن

با من دوباره لج نکن
این آخرین فرصتته
براى همسفر شدن
این اولین غربتته
با من دوباره لج نکن
تو این غروب لعنتى
بیا باهم عجین بشیم
نمونده دیگه مهلتى
با من بیا تنها نمون
تو این شب حادثه خیز
تو این شبى که ممکنه
سقوط کنیم از لب تیغ
این اخرین فرصتته
سقوط ما سر رسیده
طناب این خاطره ها
تو نغم شب ها پوسیده
با من غریبگى نکن
دست منو محکم بگیر
نذار که تنها بمونم
قصمونو از سر بگیر
با من دوباره لج نکن
این آخرین فرصتته
براى همسفر شدن
این اولین غربتته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: