مرسده ۲

اگه هزار دفه شده
توی ترانه،فکر تو
تو مرسده کنارمی
رقص حریر من بشو
اگه تو این رکود سرد
رضایتی هست از خودم
تو مرسده کنارمی
آغوش تو بغل شدم
اگه تو شب ستاررو
بدون عینک می بینم
تو مرسده کنارمی
چشامو از تو میگیرم

https://www.academytaraneh.com/8993کپی شد!
795
۴