توهم عشق

قصد من از رابطه های بی هدف
قصه ی یک تک حلزونه،تو صدف
به هر کجا که خواستم در سفرم
قفس رو با خودم به خونه می برم
توهم عشق،عذاب تا ابد
بازی دشوار و من و تو نابلد
بوسه ی اکراه،لب سفید وسرد
سراب تو،بهشتمو عذاب کرد
یخ زده هر مصیبتی توی رگام
به خاطر توهمت بازم میام

https://www.academytaraneh.com/8992کپی شد!
679
۶