نمیتـــونــم انکــــار کنــم عــــاشقــــم

نمیتـــونــم انکــــار کنــم عــــاشقــــم

بــه حــدّی کـــه حتـــی تصـــور کنـــی

من از عشـــق ِ تــو جــون گـــرفتــم ولـــی

نبـــایـــد منــــو دیگـــه دلخـــور کنــــی…

 

تـــو بــایـــد همیـــن عشــق و بــاور کنــی

کــه شـــاید منــم با دلــت ســـر کنـــم

یه جـــوری تــــوی قلب ِ من جـــا شــدی

نمیشـــه کــه ایـــن عشــق و کمتـــر کنـــم…

 

 

هــــوا سَمـّــی ِ . .حـــال ِ من بــــد شــــده

 

نگـــام میکنـــی ، من نفــــس میکشــــم

 

تـــو فک(ر) کن یـــه بــارم بـــذارم بــــری!

 

تـــو فک کن کـــه من پــــامـــو پـــس میکشـــم…

 

 

منــم کـــه سپـــردم دلـــم رو بــه تــو

داره از تــو میجــوشه حـــرفــای مــن

بــه حســی کــه دارم حســـودی نکـــن!

نمیتـــونی بـــاشـــی یــکـــم جــای مـــن…

 

بـــه حـــــدّی کــه مــــن دوس دارم تـــورو

دلـــم گـــرم میشــــه بــه خنــــدیدنـــــت

بــذار لحظـــه لحظــه نگـــاهــِـــت کنـــم

کــه شـــاکـــی نبـــاشم به کم دیــدنــت

 

یـــه برقـــــی تــو چشمــای تـــو میزنــه

منــو میبـــره روی مـــرز جنـــــــون

نفسهـــامـــو مدیـــونتـــم خـــوب ِ من

فقــط تـــو همینجـــا کنــــارم بمــــــون….


هــــوا سَمـّــی ِ . .حـــال ِ من بــــد شــــده

نگـــام میکنـــی ، من نفــــس میکشــــم

تـــو فک(ر) کن یـــه بــارم بـــذارم بــــری!

تـــو فک کن کـــه من پــــامـــو پـــس میکشـــم………

 

https://www.academytaraneh.com/8895کپی شد!
1123
۳۲