♥ ۷۲ ♥

لبِ خشکیــده و چشمـاے تــرے
عطش و آتش و خــونِ جگـــرے
صورتے بوسـه زده رو لبِ خــاک
تن زخمــےّ و بـــدون سپـــرے

مرگ ایستاده ی مـــردان خـــدا
سر و دست از بـــدنِ پــاره جدا
دست و دلبازی عاشـــق سرِ دار
عاشقیّ و سرِ پر شـور و شرے

جشـــنِ قربانـــے ۷۲ تــــــن
جشـــنِ آزادی و پروانه شـــدن
عسلِ مرگ و غزلبازےِ تیــــــغ
شــوقِ پروازے و راهِ سفــرے

کوهِ ایمان و سراشیبــیِ جهــل
کفرِ قـــرآن و پرستیــدنِ رحـل
طمعِ مُلکِ رے و سکّــــه و نام
مردمِ کور و کـــر و بی خبرے

قصّه ی کهنه ی عیسی و صلیب
روضه ی تازه ی اون شاهِ غریب
سرِ بے پیکـــرے و تشتِ زرے
کشته اے،زنده تر از هر بشرے

ملکوت! سجــده بر آدم بکنیــد!
سر به ایثار حسین(ع) خم بکنید!
"هر که داره هوسِ کرب و بلا"
کاروان،راهیـه،کو همسفــرے؟

 

https://www.academytaraneh.com/87281کپی شد!
929
۲۱