میخندم

من دارم میخندم اما خیلی بدحالم
توی ذهنم قد دنیا فکر بد دارم
این یه حسیه که افکارم بهم میده
تو شهری که فقط بوی جنون میده
تنهاتر از مردابم اینروزا پر از بغضم
من از حال بدم چیزی نمی پرسم
شاید مردم من از گریه برای خود
تو دنیایی که همرنگ حراسم شد
تو شهری که واسه رفتن مقصد نیست
باید دیگه نشست راهی بجز مرگ نیست
باید دنبال مرهم توی رویا بود
تو امروزی که عشق انگار معما بود
دیگه میخندم هر روز من به این حالم
شدم دلخوش به روزای خوش فالم
دارم میسوزم هروز اما می خندم
به عادت چشمم و رو دنیا می بندم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8aedacece900240adaaefa3c78f3b6c2

از این نویسنده بیشتر بخوانید: