پیراهن عثمان

با این که ترانه نیست ، ولی دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم :

عمری است جهان مـــن با حکــــم تو زندان است
تا شاهد من هستی ، هر فعل من عصیـان است
در دست تو اهلــــی شد ، این مرغ زبــــان بسته
دل داده به دامـــــــت از پــــــرواز گریــــزان اسـت
پیش تو دفاعـــــــی نیست ، ایـــــن کـودک نوپا را
مــــن لالم و دل داده ، تهمــت بزن ، آسان است
ایـــن متـــهم از چشــــــم هــــر محکمه افتــــاده
چون قیمت هــــر قـــاضـــی، در نزد تو ارزان است
تو نام هوس رانــــــــی بر عاشـــــقـــــی ام بگذار
من شکّه نخــواهم شد ، این خلقت انسان است
تا عشق زلیخـــــایی ، ننگی است به دامــــانش
پیراهـــــن یوسف هم ، پیراهـــــن عثمـــان است
بانــــو تو بـــدان فــــردا ، در نزد هـــمیـن مـــــردم
این ظالم در حقـــت ، کافــــر نه ، مسلمان است

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86248کپی شد!
751
۸