… مَن به قابِ عَکسِت دِلخوشَم …

… مَن به قابِ عَکسِت دِلخوشَم …

 

میخِ دیواریِ عَکسِت زَنگ زَد و پوسید و اُفتاد

حالا زِندگیِ این دِل بَستِگی داره به یِک باد

قابِ عَکسِت یه تَرانَست با هَمون خَنده یِ مُفتی

عَکسِتُ مُحکَم گِرِفتَم تا که اَز چِشَم نَیوفتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: