ترانه قدیما بدونه قافیه

قدیما عاشق شدن
رسم ورسومی دیگه داشت
با یک نگاه هلاک شدن
لطف وصفائ دیگه داشت
لحظه ها طول می کشید
تایک نگاه اسیر بشه
وقتیم اسیر می شد
اسیر مجنون وار میشد
عاشقا ساده بودن
عشقشون آسمونی بود
برای هم جون میدادن
این یه کار الاهی بود
نه تجمل ونه دروغ و نه ریا،
هیچ کدوم توزندگی راه نداشت
هرچی بود سادگی بود
عشقا همه خدائ بود
چرا امروز همه لاکتاب شدن
چرا امروز همه بی خدا شدن
خبر از هم دیگه هیچ وقت ندارن
از خدای مهربون ترس ندارن
برکت از سفره ها رفته دیگه
معرفت از آدما رفته دیگه

https://www.academytaraneh.com/8374کپی شد!
1209
۱۳